Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ORION Realit s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00, IČO: 25116371 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svým podnikáním v oblasti realitních služeb osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

   a) zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti, členové volených orgánů Společnosti,

   b) společníci Společnosti,

   c) obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@orionreal.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).